“Semalt” -dan “Go Scraper” -e syn

Golang ady bilen hem tanalýan Go, Google-da Ken Tompson, Robert Griesemer we Rob Pike tarapyndan döredilen programma dili. Bu dil güýçli web gyryjylary we maglumatlary çykaryjylary gurmak ýa-da döretmek üçin giňden ulanylýar. Golang, C we Algol däplerinde düzülen we statiki görnüşde ýazylan dil, çäkli gurluş ýazuwy, CSP stilinde birmeňzeş aýratynlyklar, ýadyň howpsuzlygy aýratynlyklary we zibil ýygnamak. Google dürli mugt we açyk çeşme dil gurallaryny we dünýädäki müşderileri üçin düzüjini döretdi.

Golang ýa-da Go iki esasy ýerine ýetiriş:

Bu programmirleme dili ilkinji gezek 2009-njy ýylyň noýabr aýynda yglan edildi we Google we beýleki şuňa meňzeş firmalar tarapyndan dürli önümçilik ulgamlarynda ulanyldy. Golangyň iki esasy ýerine ýetirişi Go Compiler ýa-da GC, we GCCGO ýa-da GCC öň tarapy. Go düzüjisi esasan OS X, BSD, Unix we Linux ýaly platformalary nyşana alýar, GCC frontendiniň bolsa öz-özüni ýerleşdirýän wersiýasy bar. Bularyň ikisi-de özboluşly aýratynlyklaryna eýedir we dürli maglumatlary çykarýanlary ösdürmäge kömek edýär.

Golangyň sintaksis:

Go sintaksisinde C üýtgeşmeleri bar we kodlary gysga we okalýan görnüşde saklamaga gönükdirilendir. Go-nyň birleşdirilen başlangyç ýa-da deklarasiýa operatory programmistlere web skraperini aňsatlyk bilen ýazmaga mümkinçilik berýär. Golang, gurluşyň parametrlerini at bilen başlamak we dilimleri we kartalary başlatmak üçin göni sintaksisleri goşýar.

Dürli dil gurallary:

Golang Go Build, Go Test, Go Fmt, Go Get, Go Vet, Go Run, Godoc, Gorename we Go Generate ýaly dürli dil gurallaryndan durýar. Go gurmak, web sahypasynyň maglumatlary bilen Golang ikiliklerini gurmaga kömek edýär. Go Test dürli birlikleri we mikrobenmarklary barlamaga kömek edýär we Go Fmt formatirleme kody üçin peýdalydyr. Go Get Helps uzakdaky paketleri alýar ýa-da gurýar, Go Vet koddaky ýalňyşlyklary düzetmäge kömek edýän statiki analizator, Go Run ýerine ýetiriji kod, Godoc resminamalary görkezmek üçin ulanylýar we HTTP arkaly hyzmat edýär. Gorename üýtgeýjileriň we funksiýalaryň adyny üýtgetmek üçin ulanylýar we Go Generate kod generatorlaryny ulanmagyň adaty usulydyr.

Golang üçin iň oňat we iň ýönekeý web skraperi näme?

GitHub, işleýşimizden ruhlanan ösüş platformasydyr. Şübhesiz, Golang üçin iň ýönekeý we meşhur web skraperi. Açyk çeşmeden kärhanalara çenli kodlary kabul edip ýa-da gözden geçirip, taslamalaryňyzy dolandyryp we bu hyzmat bilen dürli programma üpjünçiligini gurup bilersiňiz. Mundan başga-da, GitHub we onuň içgin API-leri bilen web gözlemek prosesini aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz. Bu gural ähli web brauzerleri we operasiýa ulgamlary bilen utgaşýar we ýönekeý we dinamiki web sahypalaryny gyrmak üçin ulanylýar.

Habar beriş serişdelerinden we syýahat portallaryndan maglumatlary döwmek isleýärsiňizmi? Web mazmunyny el bilen döwmek bilen baglanyşykly meseläňiz barmy? Eger şeýle bolsa, GitHub siziň üçin dogry wariantdyr. Bu ajaýyp Go web skraperi, ähli görnüşdäki saýtlardan we hususy bloglardan maglumat almaga kömek edýär. Mundan başga-da, bir wagtyň özünde birnäçe web çykarmak meselelerini ýerine ýetirip we köp wagt tygşytlap bilersiňiz. Programmingeterlik programmirleme endikleriňiz bolmasa-da, işiňizi rahat ýerine ýetirmek üçin GitHub ulanyp bilersiňiz.

mass gmail